Lär och läs mer om Radon

Radon

Radonsanering av olika slag

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan utgöra allvarliga hälsorisker om den får ackumuleras i inomhusmiljöer. Med tanke på dess farlighet är radonsanering en viktig åtgärd för att skydda människors hälsa och säkerhet. Denna process innefattar flera steg som vi kommer gå igenom i detta kapitel för att du ska kunna minska och kontrollera radonhalterna.

Radon är en radioaktiv gas som naturligt bildas när uran bryts ner i jorden och frigör gasen. Sedan kan radonen tränga in i byggnader genom sprickor, håligheter och öppningar i dess fundament och strukturer. Eftersom radon är ofärgad, luktfri och smaklös, är det omöjligt för människor att upptäcka dess närvaro utan speciell utrustning. Denna osynliga fiende kan dock orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer, när den utsätter människor för höga koncentrationer under en längre tid. Läs även mer om radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten här!

Första åtgärd av Radon

Det första steget i radonsaneringsprocessen är att fastställa om radonhalterna i en byggnad överstiger de rekommenderade gränsvärdena. Detta görs genom att utföra radonmätningar med hjälp av specialiserad utrustning. Dessa mätningar bör göras under en längre tid för att få en noggrann bild av radonhalterna och dess variationer över tid. Vi samarbetar med Radonova som är marknadsledande inom mätningar och utrustning. När radonhalterna har fastställts och bekräftats som för höga, krävs en effektiv radonsaneringsstrategi. Detta för att minska riskerna och skapa en hälsosam inomhusmiljö. Det finns flera tekniker och metoder som kan användas för att sanera radon, och valet av lämplig metod beror på byggnadens konstruktion, geologiska förhållanden och andra faktorer.

Lösningar för radonproblem

En av de vanligaste metoderna för radonsanering är att installera FTX ventilation med en eventuell radonsug. Radonsugen är utformad för att suga ut radongasen från marken under byggnaden och leda den ut i det fria innan den når inomhusmiljön. Radonsugsystemet består av en fläkt och ett rörsystem som leder gasen bort från byggnaden. Genom att skapa ett undertryck under huset förhindrar radonsugsystemet att gasen tränger in och istället drar ut den från marken.

En annan metod för radonsanering är att förbättra ventilationen i byggnaden. Genom att öka luftcirkulationen och utbytet av luft kan man minska radonhalterna och förhindra dess ackumulering inomhus. Detta kan uppnås genom att trycket i huset är helt jämt (frånluften och tilluften).

För byggnader med källare eller krypgrunder kan en effektiv radonsaneringsmetod vara att täta och täcka marken runt fundamentet för att förhindra radonintrång. Genom att applicera tätningsmedel och isolerande skikt på betonggolv och väggar kan man minska sprickor och håligheter där radongasen kan tränga in och ackumuleras.

Utöver tekniska åtgärder för radonsanering är det också viktigt att följa goda byggpraxis och säkerhetsnormer.
Vid nybyggnation och renovering av bostäder tycker vi att det är viktigt att ta hänsyn till. Detta inkluderar att använda radontäta material för att minimera risken för radonintrång.

Att genomföra en radonsanering är en investering i människors hälsa och välbefinnande. Genom att minska radonhalterna i inomhusmiljöer kan man skydda sig själv och sina nära och kära från risken för lungcancer och andra allvarliga sjukdomar som kan orsakas av långvarig exponering för radon. Det är därför viktigt att vara medveten om radonproblemet och att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö för alla.

continue reading

Related Posts